BAN KINH TẾ – XÃ HỘI HĐND XÃ GIÁM SÁT VIỆC THU VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYÊN PHÚC

Ngày 10/11/2023, Ban Kinh tế – Xã hội HĐND xã Nguyên Phúc giám sát việc thu và quản lý, sử dụng các khoản thu tại trườngTiều học Nguyên Phúc.

      Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã Nguyên Phúc về hoạt động chủ yếu của HĐND xã năm 2023 và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kinh tế – Xã  hội HĐND xã, Ban Kinh tế – Xã hội HĐND xã đã tổ chức giám sát trực tiếp việc  thu và quản lý, sử dụng các khoản thu tại trường Tiểu học năm học 2022 – 2023 và 2023 -2024 đối với trường Tiểu học Nguyên Phúc.                          Đại diện nhà trường thông qua báo cáo phục vụ giám sát

Qua giám sát, Đoàn giám sát đánh giá cơ bản nhà trường đã thực hiện công tác thu, chi theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; các khoản thu theo quy định thực hiện theo đúng văn bản hướng dẫn hiện hành; các khoản thu thỏa thuận đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, mức thu nhập trung bình của người dân trên địa bàn xã; mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất cao giữa nhà trường và phụ huynh; thực hiện công khai các khoản thu tới toàn thể phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường… Việc thực hiện tốt các khoản thu trong trường học đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thu và quản lý, sử dụng các khoản thu trong nhà trường còn một số tồn tại, hạn chế như: Còn khó khăn trong thực hiện thu bằng hình thức nộp qua tài khoản của nhà trường mở tại ngân hàng theo chỉ đạo tại Công văn số 9488/BTC-HCSN ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia đóng góp các khoản thu chưa thường xuyên, đầy đủ dẫn đến việc thu một số khoản chậm, ảnh thưởng đến một số hoạt động chung của nhà trường, gây khó khăn cho công tác quản lý chung; việc tuyên truyền phụ huynh đóng đóng bảo hiểm thân thể chưa đạt cao; …                                         Trưởng đoàn kết luận cuộc giám sát

Kết luận giám sát, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện các khoản thu, quản lý, sử dụng các khoản thu của nhà trường và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đơn vị được giám sát. Đồng thời, đề nghị trường Tiểu học tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện thu và quản lý, sử dụng các khoản đã được đoàn giám sát chỉ ra. Trong đó, chú trọng thực hiện công tác hạch toán, kế toán, quyết toán, thống kê các khoản thu theo đúng quy định của pháp luật, ghi chép đầy đủ vào sổ sách kế toán, tổng hợp chung vào báo cáo tài chính hàng năm. Tuyệt đối không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho mục đích khác và việc thu, chi các khoản cần thực hiện trên cơ sở thống nhất cao giữa phụ huynh học sinh và nhà trường./.

                                                                            Thực hiện: Hứa Toản