phổ biến Thể lệ Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 và Thể lệ Cuộc thi Giới thiệu Sách trực tuyến năm 2022

thể lệ cuộc thi

Quyết định số 143

Quyết định số 144