THAM DỰ HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII VÀ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, CỦA TỈNH DO BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BẮC KẠN TỔ CHỨC

Sáng 03/6/2024, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Hội trường tỉnh) đến 183 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 9.000 đại biểu tham dự.

         Dự hội nghị tại điểm cầu xã Nguyên Phúc có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã; cán bộ, công chức chuyên môn, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã.                         Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu xã Nguyên Phúc

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt 10 văn bản gồm: Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 04/01/2024 của BCH Trung ương ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 02/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW. Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 16/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 72-KL/TW. Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 09/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh.                                              Toàn cảnh Hội nghị

           Hội nghị được đồng chí Hoàng Duy Chinh – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

         Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương các địa phương, đơn vị có tinh thần trách nhiệm, thái độ học tập nghiêm túc của các đại biểu góp phần hoàn thành nội dung, chương trình Hội nghị đề ra. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cần tập trung tuyên truyền kết quả, những nhiệm vụ trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là theo chuyên đề năm 2024, 2025 của tỉnh “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra” với những việc làm cụ thể, thiết thực. Kiên quyết đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo giải pháp đã đề ra. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, các công trình trọng điểm, nhất là các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh cho người, vật nuôi, nhất là phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Chuẩn bị các điều kiện cho gieo cấy vụ mùa; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Chủ động phương án, tổ chức lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; chuẩn bị tốt điều kiện để triển khai năm học mới, năm học 2024 – 2025./.

                                                                      Thực hiện: Hứa Toản