THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC ĐẾN CÔNG TÁC TAIH UBND CẤP XÃ

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC