Tuyên truyền Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn huyện Bạch Thông

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CỦA UBND HUYỆN

Thư gửi của Tổng cục thống kê

Minh Hảo